Jesteśmy najlepsi

Aktualności

Aenean sagittis mattis purus ut hendrerit. Mauris felis magna, cursus in venenatis ac, vehicula eu massa. Quisque nunc velit, pulvinar nec iaculis id, scelerisque in diam. Sed ut turpis velit. Integer dictum urna iaculis vestibulum finibus. Etiam tempus dictum rhoncus. Nam vel semper eros. Ut molestie sit amet sapien vitae semper. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. 

11 września 2020

Nigdy nie przegrałem żadnej sprawy.

Zadzwoń do mnie: (+48) 733 888 178        

lub napisz:  adamkloszewski@o2.pl        

     magister prawa Adam Kłoszewski

Stowarzyszenie Luka w Prawie

Klauzula RODO

Portal Podatkowy

Rzecznik Praw Obywatelskich

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Portal ZUSNPI

e-PUAP

e-Sąd

Urząd do Spraw Cudzoziemców

Prokuratura Krajowa

Doradca Prawny

Wspomóż mnie poprzez dowolną wpłatę na rachunek bankowy nr:
Adam Kłoszewski PKO BP 31 1020 1169 0000 8002 0083 8573
paypal.me/adamkloszewski

O mnie

Prasa

PDF-Y COVID

Witaj na mojej stronie.

W wykonaniu obowiązków nałożonych przez przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych, w szczególności rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych) poniżej zamieszczam stosowne informacje dotyczące Pani/Pana/Państwa danych osobowych przetwarzanych przeze mnie.

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

1. ADMINISTRATOR DANYCH

Administratorem przekazanych danych osobowych jest magister prawa Adam Kłoszewski.

 

2. DANE KONTAKTOWE

Z Administratorem można skontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z tym przetwarzaniem danych.:

 1. korespondencyjnie pod adresem: Adam Kłoszewski 05-520 Konstancin-Jeziorna, ul. Bielawska 28 m. 6,

 2. telefonicznie pod numerem +48 733-888-178,

 3. elektronicznie na adres e-mail: adamkloszewski@o2.pl

 

3. CEL I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Od dnia 25 maja 2018 roku dane osobowe są przetwarzane zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych), zwanego dalej „RODO”.

Dane osobowe są przekazane dobrowolnie, a ich przetwarzanie następuje na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych, tj. zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO oraz w części na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i lit. f) RODO. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu:

 1. podjęcia działań zmierzających do ustalenia warunków świadczenia pomocy prawnej (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);

 2. realizacji zobowiązań Administratora, co oznacza m.in. kontakt telefoniczny i e-mailowy, przesyłanie dokumentów związanych ze świadczona pomocą prawną, itp. (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);

 3. wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych;

 4. informowania przez Administratora o rozwiązaniach prawnych, w tym dobierania ich pod kątem Pani/Pana/Państwa potrzeb (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

 5. badania poziomu Państwa satysfakcji będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora, określania jakości obsługi oraz poziomu Państwa zadowolenia przez Administratora z realizowanego świadczenia pomocy prawnej (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);

 6. wewnętrznych celów administracyjnych Administratora, w tym w celach analitycznych i statystycznych (lepszego doboru świadczeń do potrzeb Osób, na rzecz których Administrator świadczy pomoc prawną, ogólnej optymalizacji pomocy prawnej, optymalizacji procesów obsługi, budowania wiedzy o Osobach korzystających z pomocy prawnej itp.) będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);

 7. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);

 8. archiwalnych (dowodowych) będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wymienionych powyżej celów przetwarzania:

 1. w odniesieniu do zawarcia i realizacji umowy, ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – do czasu zakończenia jej realizacji, a po tym czasie przez okres wymagany przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń (tj. najdłuższy możliwy okres przedawnienia roszczeń wynikających z tej umowy + 1 rok od końca roku, w którym umowa wygasła – dodatkowy termin 1 roku wprowadzony jest na wypadek zgłoszenia roszczeń tuż przed upływem terminu przedawnienia i celem ujednolicenia daty usunięcia danych dla umów wygasających w danym roku;

 2. jeśli nie dojdzie do rozpoczęcia świadczenia pomocy prawnej w oparciu o złożoną Pani/Panu/Państwu ofertę w terminie 2 miesięcy, dane osobowe związane z tą ofertą zostaną niezwłocznie usunięte z wyjątkiem danych potrzebnych do prowadzenia marketingu bezpośredniego;

 3. w odniesieniu do danych przetwarzanych w celu wykonania obowiązków prawnych – przez czas, w którym przepisy nakazują Administratorowi przechowywać dane, ale nie której niż przez okres, w którym Administrator może ponieść konsekwencje prawne niewykonania obowiązku prawnego;

 4. w odniesieniu do danych przetwarzanych dla potrzeb informacyjnych – do momentu zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania w tym celu lub do momentu ustalenia, że dane się dezaktualizowały;

 5. w odniesieniu do wewnętrznych celów administracyjnych, do celów archiwalnych oraz badania satysfakcji klientów – do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Administratora stanowiących podstawę przetwarzania danych lub do czasu wniesienia przez Pana/Panią sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.

W sytuacjach, gdy przetwarzanie danych odbywa się w oparciu o wyrażoną przez Panią/Pana zgodą na przetwarzanie danych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, ale przetwarzanie danych przed cofnięciem zgody pozostanie zgodne z prawem. Wycofanie zgody może nastąpić drogą telefoniczną, e-mailową lub pocztową na adres wskazany w pkt. 2.

W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych w powyższych celach. Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane w tych celach, chyba że będzie w stanie wykazać, że w stosunku do Pani/Pana danych istnieją dla niego ważne i prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub Pani/Pana dane będą mu niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego spowoduje, że Administrator zaprzestanie przetwarzania danych w tym celu.

W związku z przetwarzaniem przez Administratora Pani/Pana danych osobowych ma Pani/Pan prawo:

 1. do dostępu do treści danych oraz otrzymania ich kopii,

 2. do sprostowania danych,

 3. do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”), w przypadkach określonych w art. 17 RODO,

 4. do ograniczenia przetwarzania danych

 5. do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,

 6. do przenoszenia danych.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć też dostęp podwykonawcy Administratora (podmioty przetwarzające), np. firmy księgowe, informatyczne, likwidatorzy szkód, podwykonawcy wspierający Administratora w wykonywaniu usług prawnych np. radcy prawni, doradcy finansowi itp.

Jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie przez Administratora danych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

W zakresie, w jakim przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych następuje w celu zawarcia i realizacji umowy z Administratorem, podanie przez Panią/Pana danych jest warunkiem zawarcia tej umowy. Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale w razie ich niepodania zawarcie i realizacja umowy będzie niemożliwa.

 

4. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe przechowywane będą przez okres prowadzenia działalności. Podanie danych osobowych nastąpiło dobrowolnie. W każdym momencie ma Pani/Pan prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez magistra prawa Adama Kłoszewskiego.

 

5. PRZYSŁUGUJĄCE PAŃSTWU PRAWA:

- prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
- prawo żądania od Administratora dostępu do tych danych osobowych, które Pani/Pana dotyczą, a także ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych,
- prawo wniesienia (w dowolnym momencie) sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, w tym wobec profilowania na podstawie tych przepisów,
- prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli w Państwa ocenie przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO. Na terenie Rzeczypospolitej organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, wszelkie dane dostępne są pod adresem internetowym https://uodo.gov.pl.