Jesteśmy najlepsi

Aktualności

Aenean sagittis mattis purus ut hendrerit. Mauris felis magna, cursus in venenatis ac, vehicula eu massa. Quisque nunc velit, pulvinar nec iaculis id, scelerisque in diam. Sed ut turpis velit. Integer dictum urna iaculis vestibulum finibus. Etiam tempus dictum rhoncus. Nam vel semper eros. Ut molestie sit amet sapien vitae semper. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. 

11 września 2020

Witaj na stronie Adama Kłoszewskiego

Rzecznik Praw Obywatelskich

Cesja wierzytelności jest unormowana w art. 353[1] Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r. nr 16, poz. 93 z póź. zm.), który stanowi, iż Strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego, w związku a art. 509. §1., który stanowi, iż Wierzyciel może bez zgody dłużnika przenieść wierzytelność na osobę trzecią (przelew), chyba że sprzeciwiałoby się to ustawie, zastrzeżeniu umownemu albo właściwości zobowiązania, i §2., zgodnie z którym Wraz z wierzytelnością przechodzą na nabywcę wszelkie związane z nią prawa, w szczególności roszczenie o zaległe odsetki. Polega ona na scedowaniu wierzytelności w drodze umowy przez dotychczasowego wierzyciela (cedenta) na doradcę prawnego (cesjonariusza) z obowiązkiem zwrotu w ustalonej dacie – najczęściej po zawarciu przed sądem ugody lub wyegzekwowaniu należności przez komornika. Cedent może sprzedać długi już istniejące, oraz wierzytelności, których termin wymagalności jeszcze nie nadszedł. Chodzi tu przede wszystkim o sytuacje, w których samo zobowiązanie już istnieje, ale np. termin zapłaty jeszcze nie nastąpił. Jest to legalne, ponieważ w polskim prawie obowiązuje wspomniana wyżej tzw. zasada swobody umów (art. 353[1] k.c.). Można z niej wywieść, że zasadniczo obrót wierzytelnościami jest dozwolony.

Wejście w życie przepisów RODO - Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych [Dz.UE L 119/1] wprowadziło znaczne ograniczenia w przedmiocie przetwarzania danych osobowych, w tym - w upublicznianiu ich. Warto jednak podkreślić, że po wejściu w życie przepisów RODO, art. 23 polskiej ustawy o ochronie danych osobowych z 1997 r. [Dz.U. 2018 poz. 1000], utrzymano w mocy. Zgodnie z nim można przetwarzać dane, m.in., gdy jest to niezbędne dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa. Taka właśnie sytuacji będzie miała miejsce w przypadku sprzedaży długu.

Ograniczenia w uprawnieniu do przelewu wierzytelności mogą wynikać:

  1. z ustawy - ani wierzyciel, ani dłużnik nie ma na nie wpływu;

  2. z umowy zawartej między wierzycielem a dłużnikiem;

  3. z właściwości zobowiązania, jeżeli musi być ono wykonane na rzecz jednej, konkretnej osoby.

Przepisów kodeksowych o cesji wierzytelności nie stosuje się do weksli na okaziciela lub do zbywalnych przez indos. Przeniesienie wierzytelności z dokumentu na okaziciela następuje przez przeniesienie własności dokumentu i jego wydanie.

Zgodnie z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z 5 lutego 2019 r. (sygn. akt: I SA/Gl 1293/18) kupowanie wierzytelności w imieniu własnym i na własne ryzyko nie jest odpłatnym świadczeniem usług i nie podlega VAT. Kupujący wierzytelność zapłaci jedynie podatek od czynności cywilnoprawnych.

CESJA WIERZYTELNOŚCI
01 września 2020