Jesteśmy najlepsi

Aktualności

Aenean sagittis mattis purus ut hendrerit. Mauris felis magna, cursus in venenatis ac, vehicula eu massa. Quisque nunc velit, pulvinar nec iaculis id, scelerisque in diam. Sed ut turpis velit. Integer dictum urna iaculis vestibulum finibus. Etiam tempus dictum rhoncus. Nam vel semper eros. Ut molestie sit amet sapien vitae semper. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. 

11 września 2020

Witaj na stronie Adama Kłoszewskiego

Rzecznik Praw Obywatelskich

Stowarzyszenie Luka w Prawie jest uprawnione do wytoczenia powództwa lub przystąpienia do osoby fizycznej w toczącym się postępowaniu w sprawach o ochronę równości oraz niedyskryminacji przez bezpodstawne bezpośrednie lub pośrednie zróżnicowanie praw i obowiązków obywateli. Do wskazanej kategorii należą m.in. spory wynikające z art. 11[2] Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 1974 Nr 24 poz. 141 z późn. zm.), zgodnie z którym Pracownicy mają równe prawa z tytułu jednakowego wypełniania takich samych obowiązków, dotyczy to w szczególności równego traktowania mężczyzn i kobiet w zatrudnieniu oraz z art. 11[3] k.p. stanowiącego, że Jakakolwiek dyskryminacja w zatrudnieniu, bezpośrednia lub pośrednia, w tym ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, a także ze względu na zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony albo w pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu pracy – jest niedopuszczalna.

„Wszyscy ludzie są równi” – prawda ta stanowi fundament kultury europejskiej. Już staro- żytni Grecy byli dumni, że demokratyczny ustrój, który stworzyli, był ustrojem isonomii – równości wobec prawa. Równość ta stanowi po dzień dzisiejszy jądro każdej demokracji i każdego praworządnego państwa. Rzeczywisty stopień realizacji prawa do równego traktowania we wszystkich dziedzinach życia publicznego i prywatnego jest też kryterium oceny rozwoju demokracji i stopnia urzeczywistnienia jej ideałów. Pojęcie równego traktowania może mieć wiele znaczeń i wiele wymiarów. Nie budzi jednak wątpliwości to, że bycie traktowanym w zgodzie z zasadą równości oznacza w pierwszym rzędzie gwarancje ochrony przed wszelkimi formami dyskryminacji. Zasada ta w sferze ideałów obowiązywała od dawna, dopiero jednak prawodawstwo Unii Europejskiej nadało jej realny, powszechnie obowiązujący charakter.

Zasada równego traktowania odnosząca się do przeciwdziałania dyskryminacji została zapisana zarówno w Traktacie Amsterdamskim z 1997 r., jak też w licznych aktach wykonawczych Wspólnoty, które szczegółowo określają politykę Unii Europejskiej w za kresie zwalczania dyskryminacji z powodu płci, rasy, pochodzenia etnicznego, religii i przekonań, wieku oraz orientacji seksualnej. Członkostwo Polski w Unii Europejskiej stanowi wielkie wyzwanie również i w tej sferze. Ustawodawstwo polskie, jak również praktyka życia codziennego powinny być dostosowane do standardów UE w zakresie polityki antydyskryminacyjnej.

W połowie 2002 roku Pełnomocnikowi Rządu ds. Równego Statusu Kobiet i Mężczyzn powierzono – obok dotychczasowych kompetencji z zakresu równego statusu kobiet i mężczyzn – także koordynację polityki antydyskryminacyjnej. Działania Pełnomocnika zaowocowały m. in. wdrożeniem wspólnotowego prawodawstwa antydyskryminacyjnego w sferze stosunków pracy, dzięki czemu polski Kodeks pracy odpowiada już standardom unijnym. Jesteśmy jednak dopiero w połowie drogi prowadzącej do wyrównania szans wszystkich obywateli wobec prawa i obrony ich przed różnymi, formami dyskryminacji. Nawet sukcesywne wysiłki polskiej administracji publicznej w zakresie implementacji wspólnotowego prawodawstwa antydyskryminacyjnego nie przyniosą oczekiwanych rezultatów, jeśli nie będą wsparte działaniami prowadzącymi do uświadomienia społeczeństwu problemu dyskryminacji oraz zmiany postaw i zachowań społecznych wobec osób dyskryminowanych. Zmiany postaw i przekonań są jednak procesem długotrwałym, którego sukces zależy od zaangażowania wszystkich partnerów społecznych, nie tylko instytucjonalnych (administracji wszystkich szczebli, sądownictwa, szkolnictwa, służby zdrowia, służb socjalnych, mediów publicznych i prywatnych), ale także organizacji pozarządowych czy grup obywatelskich, działających na rzecz zwalczania dyskryminacji w Polsce.

Pełnomocnik Rządu ds. Równego Statusu Kobiet i Mężczyzn, dostrzegając złożoność problemu dyskryminacji i jego społeczną wagę, podjął szereg inicjatyw zmierzających do opracowania kompleksowego programu przeciwdziałania dyskryminacji. 7 Prawne i instytucjonalne aspekty przeciwdziałania dyskryminacji w Polsce Najważniejszym krokiem w tym kierunku jest przygotowanie przez Pełnomocnika i przyjęcie przez Radę Ministrów 18 maja 2004 roku Krajowego Programu Przeciwdziałania Dyskryminacji Rasowej, Ksenofobii i Związanej z Nimi Nietolerancji. Jest to długofalowy program działań w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji realizowany przez administrację publiczną, samorząd terytorialny, media i innych partnerów społecznych w latach 2004-2009. W 2002 roku Pełnomocnik przystąpił także do programu Phare 2002 „Wzmocnienie polityki antydyskryminacyjnej”, którego celem jest szeroko rozumiana promocja zasady równego traktowania bez względu na rasę, pochodzenie etniczne, jak również wiek, religię i przekonania oraz orientację seksualną.

PRZECIWDZIAŁANIE DYSKRYMINACJI
17 sierpnia 2020