Jesteśmy najlepsi

Aktualności

Aenean sagittis mattis purus ut hendrerit. Mauris felis magna, cursus in venenatis ac, vehicula eu massa. Quisque nunc velit, pulvinar nec iaculis id, scelerisque in diam. Sed ut turpis velit. Integer dictum urna iaculis vestibulum finibus. Etiam tempus dictum rhoncus. Nam vel semper eros. Ut molestie sit amet sapien vitae semper. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. 

11 września 2020

Witaj na stronie Adama Kłoszewskiego

Rzecznik Praw Obywatelskich

§ 1

 1. Stowarzyszenie zwykłe pod nazwą Luka w Prawie z siedzibą w 05-520 Konstancinie-Jeziornie, zwane dalej „Stowarzyszeniem”, jest nieposiadającym osobowości prawnej dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych wymienionych w § 2 niniejszego Regulaminu, które realizuje poprzez nieodpłatne reprezentowanie swoich członków, obywateli i cudzoziemców w postępowaniach sądowych i administracyjnych według zasad ustanowionych w obowiązującym w Polsce porządku prawnym, a także poprzez prowadzenie działalności medialnej i dziennikarskiej.
 2. Stowarzyszenie działa na terytorium Rzeczypospolitej Polski i może we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność i inne prawa rzeczowe, pozywać i być pozywane.
 3. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na społecznej pracy członków.
 4. Podstawą działania Stowarzyszenia są postanowienia niniejszego regulaminu oraz przepisów ustawy z dn. 7.04.1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. 1989 nr 20 poz. 104 z późn. zm.).

§ 2

Cele Stowarzyszenia to:

 1. ochrona wolności i praw człowieka
 2. udzielanie pomocy rodzinie w sprawach o ustalenie i zaprzeczenie pochodzenia dziecka i o roszczenia alimentacyjne,
 3. zrzeszanie rolników indywidualnych,
 4. ochrona konsumentów w sprawach związanych z ochroną praw konsumentów,
 5. ochrona środowiska,
 6. ochrona praw własności przemysłowej,
 7. ochrona równości oraz niedyskryminacji przez bezpodstawne bezpośrednie lub pośrednie zróżnicowanie praw i obowiązków obywateli,
 8. zrzeszanie osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą,
 9. pomoc ofiarom przestępstw

§ 3

 1. Władzą Stowarzyszenia jest Przedstawiciel Stowarzyszenia w osobie Adama Kłoszewskiego – założyciel Stowarzyszenia.

1a. Kadencja Przedstawiciela jest pięcioletnia i rozpoczyna się w dniu zarejestrowania Stowarzyszenia, z uwzględnieniem, że:.

  1. Trzy miesiące przed upływem kadencji Przedstawiciela każdy Członek Stowarzyszenia może zwołać zebranie w celu wybrania nowego Przedstawiciela, którego kadencja rozpoczyna się następnego dnia po zakończeniu kadencji przez dotychczasowego Przedstawiciela. Zebranie zwołuje się poprzez poinformowanie pod rygorem nieważności wszystkich Członków Stowarzyszenia w formie listu poleconego nadanego za potwierdzeniem nadania i odbioru na adres każdego Członka Stowarzyszenia, o dacie i miejscu zebrania, jego przedmiocie, wskazaniu kandydata na nowego Przedstawiciela wraz z uzasadnieniem wyboru, nie wcześniej niż na jeden miesiąc przed planowanym terminem zebrania. Wybór nowego Przedstawiciela następuje w drodze uchwały podjętej przez Członków Stowarzyszenia na zwołanym w tym celu zebraniu większością 2/3 głosów ważnych, przy czym jeżeli liczba Członków Stowarzyszenia jest mniejsza niż 2/3 wszystkich Członków Stowarzyszenia, podjęte uchwały są nieważne i nie mają mocy prawnej. W przypadku braku zwołania zebrania i podjęcia uchwały o wyborze nowego Przedstawiciela, kadencja dotychczasowego Przedstawiciela ulega przedłużeniu o kolejny okres pięcioletni.
  2. Każdy z Członków Stowarzyszenia może zwołać zebranie Członków Stowarzyszenia w celu podjęcia uchwały o odwołaniu Przedstawiciela przed terminem wskazanym w ust. 1a. i o wyborze nowego Przedstawiciela. Zebranie zwołuje się poprzez poinformowanie Członków Stowarzyszenia w formie listu poleconego nadanego za potwierdzeniem nadania i odbioru na adres każdego Członka Stowarzyszenia, o dacie i miejscu zebrania, jego przedmiocie, przyczynie uzasadniającej odwołanie dotychczasowego Przedstawiciela, wskazaniu kandydata na nowego Przedstawiciela wraz z uzasadnieniem wyboru, nie wcześniej niż na jeden miesiąc przed planowanym terminem zebrania. Odwołanie dotychczasowego Przedstawiciela i wybór nowego następuje w drodze uchwały podjętej przez Członków Stowarzyszenia na zwołanym w tym celu zebraniu większością 2/3 głosów ważnych, przy czym jeżeli liczba Członków Stowarzyszenia jest mniejsza niż 2/3 wszystkich Członków Stowarzyszenia, podjęte uchwały nie mają mocy prawnej.
 1. Do kompetencji i obowiązków Przedstawiciela Stowarzyszenia należy:
 1. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
 2. kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia,
 3. zarządzanie środkami finansowymi Stowarzyszenia, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i niniejszym Regulaminem,
 4. przyjmowanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia,

3 . W przypadku braku możliwości wykonywania czynności władczych przez Przedstawiciela Stowarzyszenia, zastępuje go Tomasz Kłoszewski – założyciel Stowarzyszenia, przy czym Przedstawiciel Stowarzyszenia może unieważnić czynności przez niego dokonane.

§ 4

 1. Członkiem stowarzyszenia może być osoba fizyczna – obywatel lub cudzoziemiec - posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która złoży pisemną deklarację o przystąpieniu do Stowarzyszenia oraz akceptacji jego Regulaminu.
 2. Uchwały w sprawach członkostwa podejmuje Przedstawiciel Stowarzyszenia.
 3. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
 1. wykluczenia członka przez Przedstawiciela Stowarzyszenia,
 2. pisemnej rezygnacji złożonej Przedstawicielowi Stowarzyszenia,
 3. utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
 4. śmierci członka.
 1. Członkowie Stowarzyszenia mają prawo zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.
 2. Do obowiązków członka Stowarzyszenia należy:
 1. przestrzeganie Regulaminu Stowarzyszenia,
 2. popieranie i realizowanie celów Stowarzyszenia.

§ 5

 1. Stowarzyszenie zwykłe uzyskuje środki na swoją działalność z darowizn, spadków, zapisów, dotacji oraz ofiarności publicznej.
 2. Środkami finansowymi Stowarzyszenia zarządza Przedstawiciel Stowarzyszenia, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i niniejszym Regulaminem.
 3. Stowarzyszenie nie może:
 1. powoływać terenowych jednostek organizacyjnych,
 2. prowadzić działalności gospodarczej,
 3. prowadzić odpłatnej działalności,
 4. zaciągać zobowiązań narażających jego członków na jakąkolwiek odpowiedzialność majątkową.

§ 6

 1. Stowarzyszenie ulega rozwiązaniu na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków.
 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków wybiera likwidatora oraz określa przeznaczenie pozostałego majątku Stowarzyszenia.

§ 7

W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem zastosowanie mają przepisy ustawy z dn. 7.04.1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. 1989 nr 20 poz. 104 z późn. zm.).

§ 8

Regulamin wchodzi w życie w dniu rejestracji Stowarzyszenia.

REGULAMIN STOWARZYSZENIA LUKA W PRAWIE
11 września 2020