Jesteśmy najlepsi

Aktualności

Aenean sagittis mattis purus ut hendrerit. Mauris felis magna, cursus in venenatis ac, vehicula eu massa. Quisque nunc velit, pulvinar nec iaculis id, scelerisque in diam. Sed ut turpis velit. Integer dictum urna iaculis vestibulum finibus. Etiam tempus dictum rhoncus. Nam vel semper eros. Ut molestie sit amet sapien vitae semper. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. 

11 września 2020

Witaj na stronie Adama Kłoszewskiego

Rzecznik Praw Obywatelskich

Stowarzyszenie Luka w Prawie jest uprawnione do działania w postępowaniu cywilnym w trzech formach, tj.:

 

  1. wytaczając powództwo

  2. wstępując do toczącego się postępowania

  3. przedstawiając pogląd istotny dla sprawy.

 

Udział Stowarzyszenia Zwykłego Luka w Prawie w postępowaniu cywilnym reguluj przepisy Ustawy z dnia 17 listopada 1964 Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 1964 r. nr 43, poz. 296 z późn. zm.):

 

Art. 8. [Organizacje społeczne]

Organizacje społeczne, których zadanie nie polega na prowadzeniu działalności gospodarczej, mogą w wypadkach przewidzianych w ustawie dla ochrony praw obywateli spowodować wszczęcie postępowania, jak również brać udział w toczącym się postępowaniu.

 

Art. 61. [Uczestnictwo w postępowaniu]

§ 1. W sprawach o roszczenia alimentacyjne oraz w sprawach o ochronę konsumentów organizacje społeczne, których zadanie nie polega na prowadzeniu działalności gospodarczej, mogą wytaczać powództwa na rzecz obywateli. Minister Sprawiedliwości określa, w drodze rozporządzenia, wykaz tych organizacji.

§ 2. W sprawach wymienionych w paragrafie poprzedzającym organizacja taka może wstąpić do postępowania w każdym jego stadium.

§ 3. Organizacje społeczne, do których zadań statutowych należy ochrona środowiska, ochrona konsumentów albo ochrona praw z tytułu wynalazczości, mogą w sprawach z tego zakresu wstąpić, za zgodą powoda, do postępowania w każdym jego stadium. Minister Sprawiedliwości określa, w drodze rozporządzenia, wykaz tych organizacji.

 

Art. 62. [Stosowanie przepisów o prokuratorze]

Do organizacji społecznych wnoszących powództwa na rzecz obywateli, jak również do uczestnictwa takich organizacji w postępowaniu dla ochrony praw obywateli, stosuje się odpowiednio przepisy o prokuratorze.

 

Art. 63. [Przedstawienie poglądu]

Organizacje wymienione w artykułach poprzedzających, które nie uczestniczą w sprawie, mogą przedstawiać sądowi istotny dla sprawy pogląd wyrażony w uchwale lub oświadczeniu ich należycie umocowanych organów.

 

WYTOCZENIE POWÓDZTWA LUB PRZYSTĄPIENIE DO SPRAWY

Pozycja prawna organizacji pozarządowej w postępowaniu wszczętym na skutek wytoczenia przez nią powództwa na rzecz oznaczonej osoby fizycznej jest zbliżona do sytuacji prawnej prokuratora. Odpowiednie zastosowanie znajdą m.in. przepisy kpc:

 

Art. 7. [Uprawnienia prokuratora]

Prokurator może żądać wszczęcia postępowania w każdej sprawie, jak również wziąć udział w każdym toczącym się już postępowaniu, jeżeli według jego oceny wymaga tego ochrona praworządności, praw obywateli lub interesu społecznego. W sprawach niemajątkowych z zakresu prawa rodzinnego prokurator może wytaczać powództwa tylko w wypadkach wskazanych w ustawie.

 

Art. 55. [Powództwo na rzecz oznaczonej osoby]

Prokurator, wytaczając powództwo na rzecz oznaczonej osoby, powinien ją wskazać w pozwie. Nie dotyczy to spraw niemajątkowych z zakresu prawa rodzinnego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.

 

Art. 56. [Pozycja prokuratora]

§ 1. Osobę, na rzecz której prokurator wytoczył powództwo, sąd zawiadamia o tym, doręczając jej odpis pozwu. Osoba ta może wstąpić do sprawy w każdym jej stanie w charakterze powoda; w tym wypadku do udziału prokuratora w sprawie stosuje się odpowiednio przepisy o współuczestnictwie jednolitym.

§ 2. Prokurator nie może samodzielnie rozporządzać przedmiotem sporu.

 

Art. 57. [Powództwo przeciwko stronom]

Jeżeli prokurator, wytaczając powództwo, nie działa na rzecz oznaczonej osoby, wnosi on pozew przeciwko wszystkim osobom będącym stronami stosunku prawnego, którego dotyczy powództwo.

 

Art. 58. [Powaga rzeczy osądzonej]

Wyrok prawomocny zapadły w sprawie wytoczonej przez prokuratora ma powagę rzeczy osądzonej pomiędzy stroną, na rzecz której prokurator wytoczył powództwo, a stroną przeciwną. Jednakże w sprawach o roszczenia majątkowe prawomocne rozstrzygnięcie sprawy nie pozbawia strony zainteresowanej, która nie brała udziału w sporze, możności dochodzenia swoich roszczeń w całości lub w tej części, w której nie zostały zasądzone.

 

Art. 60. [Przystąpienie do postępowania]

§ 1. Prokurator może wstąpić do postępowania w każdym jego stadium. Prokurator nie jest związany z żadną ze stron. Może on składać oświadczenia i zgłaszać wnioski, jakie uzna za celowe, oraz przytaczać fakty i dowody na ich potwierdzenie. Od chwili, kiedy prokurator zgłosił udział w postępowaniu, należy mu doręczać pisma procesowe, zawiadomienia o terminach i posiedzeniach oraz orzeczenia sądowe.

§ 2. Prokurator może zaskarżyć każde orzeczenie sądowe, od którego służy środek odwoławczy. Terminy do zaskarżenia orzeczeń sądowych, ustanowione dla stron, wiążą również prokuratora.

 

Art. 106. [Udział prokuratora a koszty procesu]

Udział prokuratora w sprawie nie uzasadnia zasądzenia zwrotu kosztów na rzecz Skarbu Państwa ani od Skarbu Państwa.

 

Zwolnienie z kosztów sądowych

Z mocy art. 96 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. 2005 Nr 167 poz. 1398 z późn. zm.), Stowarzyszenie Luka w Prawie korzysta ze zwolnienia od obowiązku uiszczenia kosztów sądowych.

 

 

PRZEDSTAWIENIE POGLĄDU

Trzecią formą uczestnictwa Stowarzyszenia Luka w Prawie w sądowym postępowaniu cywilnym jest zgodnie z art. 63 k.p.c. możność przedstawienia sądowi istotnego dla sprawy poglądu wyrażonego w uchwale lub w oświadczeniu ich należycie umocowanych organów. W doktrynie wskazano, że korzystanie z tej formy udziału w postępowaniu sądowym będzie najbardziej celowe w sprawach o precedensowym i skomplikowanym charakterze, których rozstrzygnięcie jest istotne dla debaty publicznej lub może rzutować na sytuację prawną wielu podmiotów. Jest to rozwiązanie zbliżone do rozpowszechnionej przede wszystkim w państwach anglosaskich instytucji amicus curiae (przyjaciel sądu). Uprawnienie do przedstawienia sądowi poglądu przysługuje wyłącznie organizacjom pozarządowym nieuczestniczącym w sprawie, określonym w art. 61 k.p.c. i tylko w sprawach wskazanych w tym przepisie. Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 11 grudnia 1980 r. (I PR 62/80, LEX nr 8288) stwierdził, że wypowiedzenie poglądu istotnego dla sprawy przez organizację społeczną jest pośrednią formą udziału organizacji w postępowaniu sądowym.

 

Przedstawienie poglądu nie wywołuje bezpośredniego udziału Stowarzyszenia Luka w Prawie w postępowaniu rozpoznawczym. Brak więc podstaw prawnych do wezwania w takiej sytuacji Stowarzyszenia Luka w Prawie na rozprawę, a tym bardziej brak podstaw do wezwania na rozprawę, gdy organizacja nie przekaże sądowi poglądu. Przedstawienie poglądu istotnego dla sprawy jest prawem organizacji, a nie obowiązkiem.

 

Stowarzyszenie Luka w Prawie może przedstawić pogląd z własnej inicjatywy lub na żądanie sądu. Powinno to nastąpić na piśmie w formie uchwały albo oświadczenia złożonego przez należycie umocowany jej organ. Opinia nie stanowi środka dowodowego i nie jest dla sądu wiążąca, lecz jest w sprawie elementem materiału procesowego w najszerszym tego słowa znaczeniu.

STOWARZYSZENIE LUKA W PRAWIE
W POSTĘPOWANIU CYWILNYM
17 sierpnia 2020